TĪMEKĻA VIETNĒ PIEEJAMO MATERIĀLU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Tīmekļa vietne kalpo kā neatkarīgs informācijas un ieteikumu sniedzējs personām, kuras interesē azartspēles tiešsaistes kazino un tā nav tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu sniedzējs. Jebkura tīmekļa vietnē pieejamā informācija ir tikai informatīviem nolūkiem un nekādos apstākļos nav uzskatāma par juridisku konsultāciju. Tīmekļa vietnē ir saites uz citām ārējām vietnēm. Tīmekļa vietne neietekmē šādu citu tīmekļa vietņu saturu un neuzņemas nekādu atbildību par to saturu. Pirms piedalīšanās azartspēlēs iesakām rūpīgi izlasīt visus ārējo vietņu lietošanas noteikumus. Tīmekļa vietne satur ar autortiesībām aizsargātus materiālus, preču zīmes un citus juridiski aizsargātus materiālus, tostarp, bet ne tikai, tekstus, fotogrāfijas, video materiālus, grafikas, mūziku un skaņu ierakstus. Šajā Noteikumu sadaļā norādītie noteikumi nodrošina Tīmekļa vietnes administrācijas un trešo personu, kurām pieder tiesības saistībā ar Tīmekļa vietnes saturu, interešu aizsardzību. Turklāt visi tiesību turētāji var izmantot šeit noteiktās tiesības pēc saviem ieskatiem. Tīmekļa vietnes lietotājs nav tiesīgs veikt izmaiņas, publicēt, nodot trešajām personām, piedalīties pārdošanā vai nodošanā, radīt atvasinātus produktus vai citādi pilnībā vai daļēji izmantot Tīmekļa vietnes saturu. Ja vien autortiesību un blakustiesību likumos nav noteikts citādi, no Tīmekļa vietnes lejupielādētos materiālus nedrīkst kopēt, izplatīt, nodot trešajām personām, publicēt vai citādi izmantot komerciālos nolūkos bez Tīmekļa vietnes administrācijas vai cita likumīga ekskluzīvo tiesību īpašnieka rakstiskas atļaujas.

DEKLARĀCIJAS PAR TĀDAS INFORMĀCIJAS (SATURA) IEVIETOŠANU TĪMEKĻA VIETNĒ, KAS PĀRKĀPJ TIESĪBU ĪPAŠNIEKA TIESĪBAS UN LIKUMĪGĀS INTERESES

Intelektuālās darbības rezultātu ekskluzīvo tiesību īpašniekam (turpmāk tekstā – “Tiesību īpašnieks”) ir tiesības vērsties pie Tīmekļa vietnes administrācijas, ja Tīmekļa vietnē tiek konstatēta informācija (saturs), kas ir ievietota bez Tiesību īpašnieka atļaujas vai cita tiesiska pamata un paziņot par savu intelektuālās darbības rezultātu ekskluzīvo tiesību pārkāpumu. Lai vērstos pie Tīmekļa vietnes administrācijas, Tiesību subjektam jāizmanto atsauksmju veidlapa, izmantojot šādu saiti: https://casinohex.lv/kontakti/. Iesniegumam ar paziņojumu par ekskluzīvo tiesību uz intelektuālās darbības rezultātiem pārkāpumu Tīmekļa vietnes administrācijai jābūt pamatotam un jāietver cita informācija, kas apliecina likumīgo tiesību uz saturu esamību. Ja paziņojumu par intelektuālās darbības rezultātu ekskluzīvo tiesību pārkāpumu iesniedz Tiesību subjekta pilnvarota persona, paziņojumam pievieno pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopiju (rakstiski vai elektroniski). Ja paziņojumā par ekskluzīvo tiesību uz intelektuālās darbības rezultātiem pārkāpumu ir nepilnīga informācija, neprecizitātes vai kļūdas, tīmekļa vietnes administrācija ir tiesīga 24 stundu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža nosūtīt paziņojumu tiesību subjektam/viņa pilnvarotajai personai, lai tā precizētu sniegto informāciju.

Tīmekļa vietnes administrācija 24 stundu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par ekskluzīvo tiesību uz intelektuālās darbības rezultātiem pārkāpumu vai Tiesību subjekta/viņa pilnvarotās personas atjaunināta informācija, dzēš saturu, kas izvietots, pārkāpjot Tiesību subjekta ekskluzīvās tiesības.

ATBILDĪBA

ŠĪ TĪMEKĻA VIETNE, TĪMEKĻA VIETNES SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI TĀDI, KĀDI TIE IR, BEZ JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, LIKUMĀ NOTEIKTIEM VAI JEBKĀDIEM CITIEM APLIECINĀJUMIEM, GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM. LIETOTĀJI IZMANTO TĪMEKĻA VIETNI, TĀS SATURU UN PAKALPOJUMUS UZ SAVU RISKU.

TĪMEKĻA VIETNE AR ŠO NEPĀRPROTAMI ATSAKĀS NO JEBKĀDIEM NEPĀRPROTAMIEM VAI NETIEŠIEM APGALVOJUMIEM, GARANTIJĀM, GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM JEBKURĀ FORMĀ PAR JEBKĀDU TĪMEKĻA VIETNES SATURU UN PAKALPOJUMIEM, KAS JEBKURĀ LAIKĀ TIEK IEVIETOTI, TOSTARP NO JEBKĀDIEM NETIEŠIEM APGALVOJUMIEM, GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM PAR KOMERCIĀLO PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU PĀRKĀPUMU NEESAMĪBU, PRECIZITĀTI, INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS SAVLAICĪGUMU, INFORMĀCIJAS PILNĪGUMU, SADERĪBU, ATBILSTĪBU, INTEGRĒJAMĪBU, DROŠĪBU, KONFIDENCIALITĀTI, ĪPAŠUMA TIESĪBU SKAIDRĪBU, PRAKTISKO LIETDERĪBU, PIEMĒROTĪBU, KVALITĀTI, BRĪVU LIETOŠANU, KĀ ARĪ JEBKURAS CITAS GARANTIJAS, KAS VAR RASTIES SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM.

TURKLĀT TĪMEKĻA VIETNES ADMINISTRĀCIJA ARĪ ATSAKĀS NO JEBKĀDIEM APGALVOJUMIEM, GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ:

JA NAV IESPĒJAMS PIEMĒROT NEKĀDAS ATRUNAS VAI ATTEIKUMUS, VISU PIEMĒROJAMO TIEŠO, NETIEŠO UN AR LIKUMU NOTEIKTO APLIECINĀJUMU, GARANTIJU, GARANTIJU UN NOSACĪJUMU DERĪGUMA TERMIŅŠ IR IEROBEŽOTS LĪDZ TRĪSDESMIT (30) DIENĀM NO DIENAS, KAD LIETOTĀJS PIRMO REIZI IZMANTOJIS TĪMEKĻA VIETNI, TĀS SATURU UN PAKALPOJUMUS UN PĒC ŠĀ TERMIŅA BEIGĀM NEKĀDAS GARANTIJAS NAV PIEMĒROJAMAS.

KAMĒR TĪMEKĻA VIETNES SATURS UN TĀS PAKALPOJUMI NODROŠINA LIETOTĀJAM DIGITĀLUS MATERIĀLUS, KAS NAV SNIEGTI MATERIĀLĀ NESĒJĀ, LIETOTĀJS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST ATTEIKTIES NO ŠIEM NOTEIKUMIEM.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Lietotājs apliecina, ka viņš/viņa saprot un bez jebkādiem ierobežojumiem uzņemas visu atbildību un riskus, kas var rasties, izmantojot Tīmekļa vietni.

Tīmekļa vietnes administrācija, darbinieki, vadība, partneri, akcionāri un aģenti nav atbildīgi par jebkādām kļūdām vai Tīmekļa vietnes darbības pārtraukšanu, kas radījusi uzņēmējdarbības informācijas, peļņas vai citus finansiālus zaudējumus saistībā ar jebkādām pretenzijām, zaudējumiem, lūgumrakstiem, prasībām vai citiem notikumiem, kas izriet no šo Noteikumu piemērošanas un tās jurisdikcijas, tostarp, kas izriet no navigācijas Tīmekļa vietnē, tās izmantošanas, piekļuves jebkuriem tās failiem vai to daļām, kā arī jebkādu tajā paredzēto tiesību rezultātā, pat ja Tīmekļa vietnes administrācija ir informēta par šādiem iespējamiem zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai šāds notikums vai vaina ir radusies intelektuālā vai cita īpašuma uzbrukumu rezultātā, vai tā pamatā ir kāds nodarījums, nolaidība, līgumsaistību pārkāpums, vai tas ir noticis līdzīgu notikumu vai situāciju dēļ, vai arī ne.

Kopējā kopējā atbildība un atlīdzība, kas saistīta ar tīmekļa vietnes vai tās materiālu pilnīgu vai daļēju izmantošanu, naudas izteiksmē nepārsniedz desmit EUR (EUR 10,00). Ieejot tīmekļa vietnē, lietotājs piekrīt, ka šos Noteikumus reglamentē Latvijas likumi. Uz šo Noteikumu spēkā esamību, interpretāciju un izpildi, jebkurām tiesiskajām attiecībām, kas rodas saistībā ar šo Noteikumu izpildi vai pārkāpumiem, kā arī jebkurām ar tiem saistītām tiesiskajām attiecībām attiecas Latvijas likumi (neatkarīgi no tiesību principiem). Jebkuru tiesvedību saistībā ar šo Noteikumu spēkā esamību, interpretāciju un izpildi, jebkuras tiesiskās attiecības, kas izriet no vai ir saistītas ar šo Noteikumu izpildi vai pārkāpšanu, kā arī ar tām saistītās tiesiskās attiecības veic tikai Latvijas teritorijas tiesas. Visas puses atzīst šo tiesu ekskluzīvo jurisdikciju un atsakās no jebkādiem iebildumiem attiecībā uz šādas piekritības pamatotību vai ērtumu. Gadījumā, ja Noteikumu tekstā citās valodās un angļu valodā ir pretrunas starp noteikumiem, noteicošā ir Noteikumu versija latviešu valodā. Lietotājs pieņem un ņem vērā visus nepieciešamos paziņojumus, kas tiek nosūtīti uz viņa e-pasta adresi, kuru viņš norādīja reģistrējoties Tīmekļa vietnē, ja šādas funkcijas Tīmekļa vietnē ir pieejamas.

Lietotājs atsakās no:

no jebkādām tiesībām, kas viņam/viņai varētu būt pieejamas saistībā ar tiesvedību, ko izskata zvērināta tiesa, vai šādas tiesvedības rezultātā; Dalība vai organizēšana jebkādās kolektīvās darbībās pret Tīmekļa vietni saistībā ar Tīmekļa vietnes darbību, šo Noteikumu noteikumiem vai jebkuriem citiem šeit izklāstītajiem līgumiem. Ja Tīmekļa vietnei ir pienākums vērsties tiesā, kas nav šķīrējtiesa, lai piedzītu tai pienākošos maksājumus vai nodrošinātu savas tiesības, Lietotājam jāatlīdzina Tīmekļa vietnei visi izdevumi, nodevas un maksas, ja Tīmekļa vietne uzvar tiesā.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Lietotājs apliecina, ka papildus šo Noteikumu noteikumiem ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un citiem šajos Noteikumos minētajiem līgumiem un piekrīt tajos noteiktajiem ierobežojumiem. Tas, ka no Tīmekļa vietnes administrācijas puses netiek panākti rezultāti, organizējot vai kontrolējot šo Noteikumu vai saistīto līgumu noteikumu stingru ievērošanu, nav un nevar tikt interpretēts kā atteikšanās no kādām tiesībām vai noteikumiem. Lietotājs nedrīkst nodot šos Noteikumus un/vai pilnībā vai daļēji nodot no tiem izrietošās Lietotāja tiesības un pienākumus trešajām personām. Tīmekļa vietnes administrācija ir tiesīga jebkurā laikā ierobežot un/vai aizliegt Lietotājam izmantot Tīmekļa vietni bez iepriekšēja brīdinājuma, pamatojoties tikai uz saviem iekšējiem noteikumiem.

parādīt vairāk